17 February 2018

விக்கிரம சோழனுலா : பதிப்பாசிரியர் தில்லை. கோவிந்தராஜன்

சரசுவதி மகால் நூலகம் வெளியிட்டுள்ள நூல்களில் ஒன்றான விக்கிரம சோழனுலா (பதிப்பாசிரியர் திரு கோ.தில்லை கோவிந்தராஜன்) என்னும் நூலை அண்மையில் வாசித்தேன். விக்கிர சோழனுலாவை வாசிப்போம், வாருங்கள்.

விக்கிரம சோழனுலா, விக்கிரமசோழன் (கி.பி.1118-1133), இரண்டாம் குலோத்துங்கசோழன் (கி.பி.1133-1150), இரண்டாம் ராஜராஜசோழன் (கி.பி.1146-1163) எனும் மூன்று சோழ மன்னர்களின் அவையில் அவைக்களப் புலவராக விளங்கிய ஒட்டக்கூத்தரால் பாடப்பட்டதாகும். அவர் இந்த மூன்று மன்னர்களைப் பற்றியும் மூவருலா பாடியுள்ளபோதிலும் அவற்றில் விக்கிரம சோழனுலா (கி.பி.12ஆம் நூற்றாண்டு) சிறந்ததாகப் போற்றப்படுகிறது. 
சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் விக்கிரமசோழன் உலா என்ற பெயரில் இரு சுவடிகள் உள்ளதாகவும் அவற்றில் ஆசிரியர் குறிப்புகள் இல்லாமல் மூலம் மட்டுமே உள்ளதாகவும், அவை சுவடி எண்.1890இல் சொக்கநாதர் சுவாமி திருவிளையாடல் என்ற தலைப்பில் தொகுப்பட்டுள்ளதாகவும் பதிப்பாசிரியர் கூறுகிறார். (ப.56) இந்நூலில் உலாவிற்கான விளக்கம், உலாவிற்கான வேறு பெயர்கள், உலாவிற்கான ஊர்தி, அமைப்பு முறைகள், உலாவினைக் காணும் பெண்களின் இயல்பு நிலைகள், வளர்ச்சி நிலைகள் எனவும், சங்க, சமய, பிற்கால இலக்கியங்கள், ரகுவம்சம்சம் ஆகியவற்றில் காணும்உலாவின் வளர்ச்சி நிலைகள் தரப்பட்டுள்ளன. புலவரைப் பற்றிய குறிப்புகளும், பருவப் பெண்களின் வயது வளர்ச்சியைப் பற்றிய குறிப்புகளும் தொகுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.  உலாவில் காணும் சோழ அரசர்களின் மரபு பட்டியலுடன் இதுவரை வந்துள்ள சோழர்களின் செப்பேடுகளின் துணை கொண்டு ஒப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

ஒட்டக்கூத்தரால் இயற்றப்பட்ட விக்கிரம சோழனுலா 343 கண்ணிகளைக் (இரண்டு வரி) கொண்டமைந்துள்ளது. இவ்வுலாவில் உள்ள ஒரு கண்ணியை ஒட்டி ஒரு செய்யுள் இயற்றும்படி அரசன் வேண்டிக்கொள்ள அவ்வாறே பாட விரைந்து பாடியதால் கூத்தருக்கு ஒட்டக்கூத்தர் என்ற பெயர் வழங்கப்படுகிறது. அவருடய இந்நூலில் கீழ்க்கண்டவை உள்ளிட்டவை பற்றி பேசப்படுகின்றன.
 • விக்கிரம சோழனின் முன்னோரின் பெருமை
 • விக்கிரம சோழனின் பிறப்பு, பள்ளி எழுதல், நீராடல், இறைவனை வணங்குதல்
 • சோழன் அலங்காரம் செய்து கொள்ளல்
 • பட்டத்து யானையின் பெருமை
 • சிற்றரசர்களின் விவரங்கள், பரிவாரங்கள்
 • பேதை, பெதம்பை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரிவை, பேரிளம்பெண் என்ற எழுவகைப் பருவ மகளிர் மற்றும் அவர்கள் சோழ மன்னரைக் கண்டு காதல் கொள்ளல்      
சிவ வழிபாடு :
பொன்னித் (புதுமஞ் சனமாடிப்) பூசுரர்கைக்
கன்னித் தளிரறுகின் காப்பணிந்து - முன்னை (41)
மறைக் கொழுந்தை வெள்ளி மலைக் கொழுந்தை  (மௌவுலி)
பிறைக் கொழுந்தை வைத்த பிரானைக்-கறைக் களத்துச் (42)
செக்கர்ப் பனிவிசும்பைத் தெய்வத் தனிச்சுடரை
முக்கட் கனியை முடிவணங்கி - மிக்குணர்ந்த (43) 
துயில் எழுந்தவுடன் விக்கிரம சோழன் வானம் பொய்த்தாலும், தாய் பொய்யாத காவிரியில் நீராடிய பின்னர் அந்தணர்கள் மந்திரம் ஓதிக் கொடுத்த அருகம்புல்லின் தளிரை காப்பாகத் தன் கைகளில் அணிந்துகொண்டான். பழமைக்கும் பழமையான வேதத்தின் கொழுந்தையும், வெள்ளி மலையின் கொழுந்தையும், தலையில்பிறையின் கொழுந்தையும் அணிந்துள்ளவனும், விஷத்தினைக் கண்டத்தில் சுமந்திருப்பவனும், செவ்வானத்தின் சிவந்த நிறத்தினைக் கொண்ட திருமேனியையும் மூன்று கண்களை உடையவனானச் சிவபெருமானை வணங்கினான்.  

உலா வந்த அரசனைக் கண்ட பெதும்பையின் நிலை :
அரச னபய னகளங்க னெங்கோன்
புரசை மதவரைமேற் போத - முரசம் (149)
தழுங்கு மறுகிற் றமரோடு மோடி
முழங்கு மணிமாட முன்றிற் - கெழங்கயற்கட் (150)
பொன்னென வெல்லா வழகும் புனைவதொரு
மின்னென வந்து வெளிப்பட்டு - மன்னருயிர் (151)
தாயார் வாழ்த்திக் கொண்டிருக்கும்போது அரசன், அபயன், அகளங்கன் எனப் பெயர் பெற்ற விக்கிரம சோழன் கழுத்தில் மணிக்கயிறு கட்டிய மத யானை மேல் உலாவச் சென்றான். அவன் வருவதனை தெரிவிக்கும் முரசுகளின் ஒலியினைக் கேட்டு தன் சுற்றத்தோடு ஓடினாள். அவள் மேகங்கள் சூழ்ந்திருந்த வாசலில் மீன் போன்ற விழிகளையுடைய திருமகள் போலவும், அழகு முழுவதும் நிறைந்த மின்னல் போலவும் தோன்றினாள்.

மங்கையின் அலங்காரத்தோற்றம் :
வருகின்றா னென்று மணியணிகள் யாவும்
தருகென்றாள் வாங்கித் தரித்தாள்-விரிகோதை (166)
சூடினாள் பைம்பொற் றுலகிலடுத்தாள் சந்தனச்சே
றாடினாள் தன்பே ரணியணிந்தாள்-சேடியர் (167)
வலிமை மிகுந்த பெரிய போர் யானையின் மீது பூமாலையினை அணிந்து கொண்டு விக்கிரம சோழன் உலா வருகிறான் என்ற செய்தியினை மங்கைப்பருவத்துப் பெண் அறிந்தாள். மணிகள் பதித்த அணிகளைக் கொண்டுவரச் செய்து வாங்கி அணிந்தாள். பூத்த மலர்களாலான மலர் மாலையை சூடினாள். சந்தனக் குழம்பை பூசிக்கொண்டாள். மாதணி என்கின்ற பதக்கத்தையும் அணிந்துகொண்டாள்.

பந்து விளையாடுதல் :
சொல்லி யொரு மடந்தை தோழியைத் தோள் வருந்தப்
புல்லிநிலா முற்றம் போயேறி-வல்லிநாம் (195)
சேடிய ரொப்ப வருத்துத் திரள்பந்து
கோடியர் கண்டுவப்பக் கொண்டாடி - (ஆடினால்) (196)
(லென்மாலை) நீகொள்வ தியாங் கொள்வ தெங்கோமான்
தன்மாலை வாங்கித்தருகென்று - மின்னனையாள் (197)
மடந்தைப் பருவத்துப் பெண் தோழியைத் தோளில் வருத்தம் ஏற்படுமாறு தழுவி நிலா முற்றத்தில் ஏறினாள். தோழியிடம் வல்லிக்கொடி போன்றவளே நாம் பாங்கியர் போல இரண்டு பக்கமாக நின்று உருண்டையான பந்தினை எடுத்து கூத்தர்கள் மகிழும்படி பந்தாடுவோம் என்றாள். பந்தாடலின்போது நான் தோற்றுவிட்டால்  என்னுடைய மாலையினை எடுத்துக் கொள்வாயாக எனவும், நீ தோற்றுவிட்டால் மன்னவர் மாலையை வாங்கித் தருக எனவும் பந்தயம் கூறினாள்.

மன்னனைக் காணல் :
புலருந் தனையும் புலம்பினா ளாங்குப்
பலரும் பணிந்து பரவக் - குலகிரிசூழ் (282)
ஆழிப் புவன மடைய வுடையபிரான்
சூழிக் கடாயானை தோன்றுதலும் - யாழின் (283)
காதல் நோயினால் புலம்பிக் கொண்டிருந்த தெரிவை, பலரும் பணிந்து வணங்கும் மலையும் கடலும் சூழ்ந்த உலக முழுவதும் ஆளும் விக்கிரம சோழன் முகபடாம் அணிந்த யானையின் மேல் உலா வரக் கண்டு யாழின் இசை, தென்றல் பனி, உடுக்கை, நிலவு முதலிய அனைத்திற்கும் வருந்தியவள் உயிர் பிழைத்தவள் போல் மன்னனைக் காண ஓடினாள்.

சோழன் உலா வருகை :
வேரிக் கமழ்கோதை வேறாகத் தன்மனத்திற்
பூரித்த மெய்யுவகை பொய்யாகப் -  பாரித்த (319)
தாமக் கவிதை நிழற்றச் சயதுங்கன்
நாமக் கடாக்களிற்று நண்ணுதலும் - தேமொழியும் (320)
வண்டுகள் சூழ்ந்த மணம் கமழும் கூந்தலையுடைய அப்பேரிளம் பெண் விக்கிரம சோழனைப் புணர்ந்ததாக எண்ணி மகிழ்ந்திருக்கும்பொழுது மாலையணிந்த வெண்கொற்றக் குடை நிழ செய்ய வெற்றியால் உயர்ந்தவனாகிய அச்சோழன் அச்சத்தைத் தரும் மத யானைமேல் உலா வந்தான்.

நூல் : விக்கிரம சோழனுலா
பதிப்பாசிரியர் : கோ.தில்லை கோவிந்தராஜன் (9442148246)
பதிப்பகம் : தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூலகம் மற்றும் ஆய்வு மையம், தஞ்சாவூர் 
ஆண்டு : 2017
விலை : ரூ.100   

10 February 2018

பல இதழ்களில் ஒரே கட்டுரை : Syndicated article

Syndicated article என்பது தொடர்பாக நான்  எழுதிய கட்டுரை 
அதனை வெளியிட்ட அவ்விதழுக்கு நன்றி. 
அதன் மேம்படுத்தப்பட் வடிவைப் பகிர்வதில் மகிழ்கிறேன். 

பருவ மாற்றம் தொடர்பாக Copenhegan: seize the chance என்ற தலைப்பில் ஒரு தலையங்கம் 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த, 56 நாளிதழ்களில் ஒரே நாளில் வெளியானது. அத்தலையங்கம் 7 டிசம்பர் 2009 நாளிட்ட The Hindu இதழில் முதல் பக்கத்தில் பொதுத்தலையங்கமாக இடம் பெற்றிருந்தது. அதற்கு முன்னர் இவ்வாறாக ஒரே கட்டுரை ஒரே நாளில் பல இதழ்களில் வெளியானதாக நினைவில்லை. 
பருவ மாற்றம் தொடர்பாக 45 நாடுகளில் 56 நாளிதழ்கள் வெளியிட்ட 
ஒரே தலையங்கம், The Hindu, 7 டிசம்பர் 2009
அதனை வியந்து பாராட்டி நான் எழுதிய கடிதம் அவ்விதழில் 9 டிசம்பர் 2009  அன்று வெளியானது. அது ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம்.

அதைப் பாராட்டி நான் எழுதி, வெளியான கடிதம் 
The Hindu, 9 டிசம்பர் 2009

இவ்வாறாக ஒரே கட்டுரை பல இதழ்களில் ஒரே நாளில் வெளிவருவதை Syndicated article என்று கூறக் கேட்டுள்ளேன். Syndication என்பதற்கு The sale or licensing of material for publication or broadcasting by a number of television stations, periodicals etc. என்று ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதி கூறுகிறது.  Syndicated என்பதற்கு (of articles and photographs) sold to different newspapers and magazines for publishing என்று கேம்பிரிட்ஜ் அகராதி கூறுகிறது.  அரசியல் பிரமுகர்கள் இவ்வாறாக அவ்வப்போது சில இதழ்களில் எழுவதைப் பற்றிப் படித்துள்ளேன்.  

26 ஜனவரி 2018இல் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற 69ஆவது குடியரசு தினத்தன்று ஆசியன் அமைப்பின் 10 நாட்டுத் தலைவர்கள் விருந்தினர்களாகக் கலந்துகொண்டனர். இந்திய ஆசியன் உறவைக் குறிக்கின்ற வகையில் இந்தியப்பிரதமர் நரேந்திர மோடி எழுதிய "Shared values, common destiny" என்ற கட்டுரை அந்த 10 ஆசியன் நாடுகளின் கீழ்க்கண்ட 27 நாளிதழ்களில் கம்போடியா, இந்தோனேசியா, வியட்னாமிஸ், பர்மிஸ், மலாய், தாய், லாவோ, மாண்டரின், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய 10 மொழிகளில் வெளியானது. இவற்றில் சிங்கப்பூர் (தமிழ் முரசு) மற்றும் மலேசியா (தமிழ் நேசன், மக்கள் ஓசை) ஆகிய நாடுகளில் தமிழ் இதழ்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. கட்டுரைகள் வெளியான இதழ்களின் பக்கங்களை கீழே காணலாம்.

 • கம்போடியா: 1) Rasmei Kamuchea, Cambodian 2) Phnom Penh Post, English 
 • இந்தோனேசியா: 1) Kompas, Bahasa Indonesia 2) Jakarta Post, English 
 • வியட்நாம்: 1) Tuoi Tre, Vietnamese 2) Vietnam News, English
 • மியான்மர்: 1) Myanmar Times, English 2) Global New Light of Myanmar, English  3) Myanmar Alin, Burmese 4) Mizzima, English
 • புருனேய்: 
  1) Media Permata, Bahasa Malay 2) Borneo Bulletin, English
 • தாய்லாந்து: 1) Bangkok Post, English 2) Post Today, Thai
 • லாவோஸ்: 1) Vientiane Mai, Lao language 2) Vientiane Times, English
 • பிலிப்பைன்ஸ்: 1) Manila Bulletin, English
 • சிங்கப்பூர்: 1) Strait Times, English  2) Business Times, English  
  3) Tamil Murasu, Tamil 4) Lianhe Zaobao Mandarin 5) Berita Harian, Basha Malay, 6) Tabla, English 
 • மலேசியா: 1) Berita Harian, Bahasa Malay 2) The Star, English 
  3) Tamil Nesan, Tamil 4) Makkal Osai, Tamil
வியட்நாம் நியூஸ், வியட்நாம்

குளோபல் நியூ லைட் ஆப் மியான்மர், மியான்மர்

பாங்காங் போஸ்ட், தாய்லாந்து

மணிலா புல்லட்டின், பிலிப்பைன்ஸ்

ஸ்ட்ரைட் டைம்ஸ், சிங்கப்பூர்

"பிரதமர் மோடி இதழாளர் ஆகிறார்,  ஆசிய நாடுகளின் 27 நாளிதழ்களில் தலையங்க எதிர்ப்பக்க கட்டுரை எழுதுகிறார்" என்ற தலைப்பிட்டு The Hush Postஇல் வெளியான கட்டுரையில் (PM turns into journalist, writes an op-ed piece for 27 newspapers of Asean Nations) சிங்கப்பூரின் இதழில் வெளியான "Shared Values, common destiny" என்ற தலைப்பிலான அக்கட்டுரை இணைக்கப்பட்டிருந்தது. அதே தலைப்பில் கட்டுரைகள் வெவ்வேறு இதழ்களில் இடம் பெற்றுள்ளதை மேற்கண்ட பக்கங்களில் காணமுடிகிறது. 

கட்டுரையின் ஆரம்பப் பத்திகள்
"Today, 1.25 billion Indians will have the honour to host 10 esteemed guests – leaders of Asean nations – at India’s Republic Day celebrations in our capital, New Delhi.
Yesterday, I had the privilege to host the Asean leaders for the Commemorative Summit to mark 25 years of Asean-India partnership. Their presence with us is an unprecedented gesture of goodwill from Asean nations........

கட்டுரையின் நிறைவுப் பத்திகள்
......Indians have always looked East to see the nurturing sunrise and the light of opportunities. Now, as before, the East, or the Indo-Pacific region, will be indispensable to India’s future and our common destiny.
Asean-India partnership will play a defining role in both. And, in Delhi, Asean and India renewed their pledge for the journey ahead."

அவரது இந்த கட்டுரையினைப் பற்றி இந்திய மற்றும் வெளிநாட்டு இதழ்களில் பரவலாக விவாதித்திருப்பதைக் காணமுடிந்தது.  தமிழகத்தில் வெளியாகும் பல நாளிதழ்களில் Syndicated article பற்றிய செய்தி இடம் பெற்றிருந்தது. The Hindu இதழில், மூன்று இதழ்களின் பெயர்கள் காட்டப்பட்டிருந்தன. அதனடிப்படையில் அந்தந்த இதழ்களின் தளங்களுக்குச் சென்றபோது பிற இதழ்களையும் பார்க்கும் ஆவல் ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொண்டபோது சில இதழ்களில் இணையத்தில் இக்கட்டுரையினைப் பெறமுடியவில்லை. 

Syndicated article/Op-ed piece என்ற சொல்லை 2009இல் The Hindu மூலமாக அறிந்தேன். இருந்தாலும் இப்போதுதான் அவ்வகையான கட்டுரையினைப் பல தளங்களில் காணும் வாய்ப்பினைப் பெற்றேன். Syndicated என்ற ஒரு சொல்லே இந்தப் பதிவினை நான் எழுதக் காரணமானது. 

The Hindu வாசிப்பு எனக்கு பல வெளிநாட்டு இதழ்கள் அறிமுகமாக உதவியது. அவ்வகையில் The Guardian, Dawn, New York Times உள்ளிட்ட பல இதழ்களை கடந்த 10 ஆண்டுகளாகப் படித்துவருகின்றபோதிலும் முதன்முதலாக மேலும் பல புதிய வெளிநாட்டு இதழ்களைப் பற்றி தற்போது அறியமுடிந்தது.

30 டிசம்பர் 2017இல் வெளியான The Hindu நாளிதழின் இணைப்பு Turning points : Global Agenda 2018 என்ற தலைப்பில் 12 பக்கங்களைக் கொண்டிருந்தது. அதன் முகப்புப்பக்கத்தில் The Hindu:The New York Times News Service & Syndicate என்றிருந்தது. அவ்விணைப்பின் 2ஆம் பக்கத்தில் வந்த தலையங்கத்தில், இரண்டாவது பத்தியில் "The Hindu, in association with The New York Times, brings its readers an analytical package on the world and on India, with a range of influential thinkers and writers from abroad and India presenting their forward-looking perspectives..." என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இதுவும் Syndicate என்பதன் அடிப்படையில் அமைவதுபோலுள்ளது. 

நன்றி : பதிவில் சுட்டப்பட்டுள்ள அனைத்து இதழ்கள்     
முகாம் : சென்னை, பாண்டிச்சேரி, கரூர் (2 பிப்ரவரி 2018 முதல்)

18 பிப்ரவரி 2018இல் மேம்படுத்தப்பட்டது

03 February 2018

அயலக வாசிப்பு : ஜனவரி 2018

ஜனவரி 2018இல் அயல்நாட்டு இதழ்களில் வாசித்தவற்றில் சில செய்திகளைக் காண்போம். குறைந்த வயதில் அரசி, ஊடகவியலாளர்களைத் தவிர்க்கும் அதிபர், கார்டியன் இதழின் முகப்பு மாற்றம், கார்டியன் மற்றும் அப்சர்வர் இதழ்கள் டேப்ளாய்ட் வடிவிற்கு மாறல்,  இறந்து இரண்டு மாதங்கள் ஆன பின்னரும் புன்னகைக்கும் புத்தத் துறவி. குரங்குகள் படியாக்கம்  உள்ளிட்ட செய்திகள் இவற்றில் உள்ளன. கார்டியன், அப்சர்வர், நியூயார்க் டைம்ஸ், இன்டிபென்டன்ட், சன், டெலிகிராப் ஆகிய இதழ்களில் இச்செய்திகள் வெளிவந்துள்ளன. 
இந்தக் குடியாட்சி உலகில் ஆங்காங்கே முடியாட்சியின் பரிமாணங்கள். 91 வயதாகும் எலிசபெத் அரசி 65 ஆண்டுகளாக இப்பொறுப்பில் உள்ளார். அது சரி, உலகிலேயே மிகக் குறைந்த வயதில் அரசியானவர் யார் தெரியுமா? பூட்டானைச் சேர்ந்த க்யால்சூன் செட்சன் பேமா வாங்சக் (Gyaltsuen Jetsun Pema Wangchuck) இவர்தான் உலகின் மிக இளைய அரசி, இன்டர்னெட்டில் மிகவும் பிரபலமானவர்.

ஊடகவியலாளர்களின் கேள்விகளிடமிருந்து தப்புவது எப்படி என்பதற்கு ஒரு புதிய உத்தியைக் கண்டுபிடித்துள்ளார் தாய்லாந்து நாட்டின் பிரதமர். தன்னைப் போல உள்ள அட்டை உருவத்தை (cardboard cutout) வைத்து அதனிடம் அவர்களைக் கேள்வி கேட்கும்படி கூறுகிறார் அவர். அண்மையில் இவ்வாறாக தயார் செய்து வைத்தபின்னரே பத்திரிக்கையாளர் கூட்டத்தினை எதிர்கொண்டுள்ளார்.

கார்டியன் இதழ் தன் முகப்பெழுத்தில் (masthead) மாற்றத்தை நாளிதழிலும், இணையத்திலும், செயலிகளிலும் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாக 30 நொடி வீடியோ மூலம் ட்விட்டர் வழியாக டீசரில் தெரிவித்துள்ளது. வரும் திங்கட்கிழமை (15 ஜனவரி 2018) முதல் கார்டியன் டேப்ளாய்ட் வடிவத்திற்கு மறுபடியும் மாறவுள்ள நிலையில், 2005 முதல் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த நீல மற்றும் வெள்ளை நிற முகப்பு வேறு வண்ணத்தினைப் பெறும் என்றும், உத்திகளுக்கான இடம் கார்டியன் என்றும் அந்த காணொளியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கார்டியன் மற்றும் அப்சர்வர் இதழ்களுக்கான முதன்மை இதழாசிரியர் “பல மாதங்கள் மேற்கொண்ட சிந்தனை, படைப்பாற்றல், இலக்குகளின் அடிப்படையின் விளைவே இந்த புதிய வடிவம்.இதழின் மூத்த ஆசிரியர்களும், வடிவமைப்பாளர்களும் இணைந்து இதனை வடிவமைத்துள்ளனர்.தாம் விரும்புவதைப் போலவே வாசகர்களும் புதிய முகப்பினை விரும்புவர்" என்று கூறியுள்ளார்.


15 ஜனவரி 2018இல் கார்டியன் புதிய வடிவம் பெற்றுள்ளது. சக ஊடகங்கள் என்ன நினைக்கின்றன?
"நாங்கள்தான் பிரிட்டனின் மிகப்பெரிய, சிறந்த தரமான நாளிதழ்" என்கிறது டெய்லி டெலிகிராப் (Daily Telegraph). 2003இல் டைம்ஸ் (Times) டேப்ளாய்ட் வடிவிற்கு மாறியது. டெலிகிராப் (Telegraph) மற்றும் ஃப்னான்சியல் டைம்ஸ் (Financial Times) ஆகிய இதழ்கள் ப்ராட்ஷீட் வடிவில் கடைசியாக வெளியாகின்ற நாளிதழ்களாகும். மிர்ரர் (Mirror) இதழைவிடவும், கார்டியன் 
The Guardian) இதழைவிட 1.50 பவுண்டு விலை குறைவு என்றும் சன் (Sun) கூறுகிறது. சில விமர்சனங்களை முன்வைக்கும் பிபிசி (BBC), "இந்த வடிவம் படிக்க மிகவும் எளிதானது" என்கிறது. "டேப்ளாய்ட் இதழின் சில தவறான பழக்கங்களை இவ்விதழ் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது" என்கிறது டெய்லி மிர்ரர் (Daily Mirror). உலகளாவிய நிலையில் உற்றுநோக்கப்பட்ட இவ்வடிவம் பற்றி நியூயார்க் டைம்ஸ் (New York Times), "பிரிட்டனின் இடதுசாரி இதழ் சக்தி டேப்ளாய்ட் வடிவம் பெறுகிறது" என்று கூறுகிறது. லே மேண்டே (Le Monde, France) இதழும் இதனைப் பற்றி விவாதிக்கிறது.

15 ஜனவரி 2018 முதல் கார்டியன் இதழியல் புதிய வடிவம் பெற்றுள்ளது. மூல கார்டியனான Guardian Egyptianஐ உருவாக்கிய Commercial Type விற்பன்னர்களுடன் இணைந்து, வாசிக்க மிகவும் எளிதாக இருக்கும் வகையில் இந்த வடிவம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கால மாற்றத்திற்கேற்றவாறு கார்டியனின் இடத்தையும் இலக்கையும் குறிக்கும் வகையில் இந்த முகப்பானது புதுப்பிக்கப்பட்ட பலத்தையும், நம்பிக்கையையும் கொண்டுள்ளது என்கிறது கார்டியன்.

 
இளம் வாசகர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக இளைஞர்களை நிருபர்களாகப் பணியாற்ற அழைக்கிறது நியூயார்க் டைம்ஸ். "உங்களுடைய மற்றும் உங்கள் நண்பர்களுடைய பிரச்னைகள் நியூயார்க் டைம்ஸ் இதழில் அலசப்படவேண்டும் என விரும்புகிறோம். உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கும் எழுத்துகளுக்கும் தளம் அமைத்துத் தர தயாராக இருக்கிறோம். வாருங்கள், உங்களைப் போன்றோரை நிருபர்களாகக் கொள்வதில் பெருமை கொள்கிறோம்".

1791 முதல் வெளியாகின்ற, அப்சர்வர் இதழ் (கார்டியன் இதழின் சகோதர இதழ்) இன்று தன் வடிவில் மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. உலகில் நெடுநாள் வெளிவருகின்ற ஞாயிறு இதழ்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.


இறந்து இரண்டு மாதங்கள் ஆன ஒரு புத்தத்துறவி சவப்பெட்டியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபோது "புன்னகைசெய்யும்நிலையில் இருப்பது பலரை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளதுஉடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட லுவா போர் பியான் (Luang Phor Pian, 92)  என்ற அந்த துறவிதாய்லாந்தின் தலைநகரான பாங்காங்கில் நவம்பர் 16இல் இறந்தார்கம்போடியாவைச் சேர்ந்த அவர் தாய்லாந்தின் லோப்பூரி மாகாணத்தில் புகழ்பெற்ற புத்த குருமாராக இருந்தார்அவர் தொண்டு செய்த கோயிலில் அவரது உடல் வைக்கப்பட்டிருந்ததுசவப்பெட்டியிலிருந்து அவருடைய உடலை எடுத்தபோது அது அழியாமல் இருந்ததைக் கண்டு அவருடைய சீடர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்அதையும்விட அவர் பார்ப்பதற்கு புன்னகைத்துக் கொண்டிருப்பதைப் போல இருந்ததுஅவர்கள் அவருடைய அந்த புகைப்படங்களை எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளனர்அவருக்கு புதியசுத்தமான அங்கி அணிவிப்பதற்காக அவருடைய பூத உடல் வெளியே எடுக்கப்பட்டதாக அவர்கள் கூறினர்அவருடைய அந்த அமைதியான நிலை பௌத்தத்தின் இறுதி இலக்கானபுத்தத் துறவிகள் அடைகின்றநிர்வாண நிலையின் வெளிப்பாடாகக் கூறப்படுகிறதுதொடர்ந்து அவருடைய சீடர்கள்அவருடைய இறுதியான அடக்கச் சடங்கு செய்யப்படவுள்ளஅவர் இறந்த 100 நாள் வரை தொடர்ந்து வழிபாடு நடத்தவுள்ளார்கள்.

அண்மையில் நடந்துள்ள வரலாற்று சாதனை. டாலி உருவாக்கப்பட்டதைப் போலவே, அதே படியாக்க முறையில் குரங்கள் படியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதனடிப்படையில் விரைவில் மனிதர்களும் படியாக்க முறையில் (cloning) உருவாக்கப்படுவார்களோ என்ற ஐயம் வந்துவிட்டது. இவ்வாறாக பிறப்பிக்கப்பட்ட இரு குரங்குகளைப் (Zhong Zhong மற்றும் Hua Hua) பற்றி சீன அறிவியலாளர்கள் கருத்து கூறியுள்ளனர். அந்த குரங்களுக்கு தற்போது புட்டி மூலமாகவே பால் ஊட்டப்படுகிறதாம். அதன் வயதையொத்த பிற குரங்குகளைப் போலவே இவை வளர்கின்றனவாம். வரவுள்ள நாட்களில் மேலும் பல படியாக்கங்கள் செய்யப்படவுள்ளனவாம்.